Algemene Voorwaarden
1. Algemeen

1.1.. Onder aannemer wordt verstaan de BV Clean Plan, handel drijvend onder de benaming "DryPlan", met zetel te 2801 Heffen, Steenweg op Heindonk 19, met ondernemingsnr. BE 0758.596.319.

1,.2. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en maken integraal deel uit van de afgesloten overeenkomst. Tenzij er expliciet en schriftelijk van de voorwaarden wordt afgeweken, zijn zij bindend voor beide partijen en primeren zij boven alle andere mogelijke bepalingen of voorwaarden. ln geval van nietigheid van 1 of meerdere clausules van deze voorwaarden, blijven de overige clausules onverminderd van toepassing.

1.3. De opgemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend. Bestellingen worden in ieder geval slechts bindend na schriftelijke bevestiging door de aannemer. Elke wijziging van lonen, sociale lasten, verzekering, onderaanneming of materialen geeft de aannemer het recht haar prijzen aan te passen,

1..4. De opdrachtgever verklaart dat hij ofwel eigenaar is van het pand waarin de werken door de aannemer uitgevoerd dienen te worden ofwel gemachtigd is door de (andere mede-) eigenaars om die werken te laten uitvoeren. ln voorkomend geval zal de opdrachtgever de aannemer vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken die met betrekking tot de werken door derden geformuleerd zouden worden. Alleszins verbindt de opdrachtgever zich door het ondertekenen van de offerte tot betaling van die werken.

1.5. Alle studies, tekeningen, plannen, ontwerpen,... dewelke zijn opgemaakt door de aannemer blijven diens eigendom. De opdrachtgever zal er zich van onthouden deze plannen, tekeningen, ontwerpen, studies,... aan derden over te maken zonder schriftelijke toelating van de aannemer, op straffe van een schadevergoeding van 15 % van het volledige aannemingsbedrag, tenzij de aannemer zijn grotere effectieve schade aantoont.

2. Uitvoeringsmodaliteiten

2.1. Alle opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts benaderend en informatief. Op generlei wijze kan het overschrijden van deze termijnen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding of verwijlintresten ten laste van de aannemer. Alleszins kan een vordering door de opdrachtgever slechts ingesteld worden na schriftelijke ingebrekestelling van de aannemer, waarbij aan deze laatste een redelijke termijn wordt toegekend voor de voltooiing der werken.

2.2. De aannemer behoudt zich het recht voor aanpassingen door te voeren aan de constructies, andere materialen te gebruiken dan voorzien in de offerte of overeenkomst, mits een vergelijkbare kwaliteit wordt geboden, zonder dat hiervoor vergoedingen en/of minprijzen verschuldigd kunnen zijn.

2.3. Voor aanvang van de werken dient de opdrachtgever de aannemer te informeren over de aanwezigheid van alle mogelijke leidingen alsook van gevaarlijke en/of brandbare producten, bij gebreke waaraan enige aansprakelijkheid desbetreffend in hoofde van de aannemer zal afgewezen worden.

2.4. De ruimte waarin de werken uitgevoerd dienen te worden dient leeg en makkelijk toegankelijk te zijn, en dit op het ogenblik dat wordt overeengekomen. De aannemer houdt zich het recht voor om, indien hij meer dan 30 minuten moet wachten, daarvoor een schadevergoeding aan te rekenen, met een minimum van € 150,00. De opdrachtgever staat in voor de aanwezigheid van water en elektriciteit.

2.5. Verwarmingselementen dienen voor aanvang van de werken verwijderd te zijn, Het eventueel verwijderen daarvan door de aannemer is niet in de offerte begrepen. ln voorkomend geval zal daarvoor een meerprijs van € 250 per element aangerekend worden aan de opdrachtgever. Plinten die voor aanvang van de werken niet door de opdrachtgever verwijderd werden, kunnen door de aannemer verwijderd worden. De opdrachtgever neemt er kennis van dat die plinten daardoor onherstelbaar beschadigd kunnen worden. De aannemer kan daarvoor in voorkomend geval niet aansprakelijk gesteld worden. Een eventuele herplaatsing van de plinten is niet in de offerte begrepen. ln voorkomend geval zal daarvoor een aparte offerte opgesteld worden.

2.6. Airconditioning- en ventilatiesystemen: Indien er werkzaamheden dienen te worden verricht aan een muur die zich op een hoogte van meer dan 6 meter bevindt en niet in de nabijheid van een raam, plat dak of vergelijkbare faciliteit is gelegen, is het noodzakelijk om een hoogtewerker te gebruiken. De kosten hiervoor worden doorberekend aan de klant. Het staat de klant vrij om zelf een hoogtewerker te voorzien. Deze voorwaarde is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de installatie, reparatie of onderhoud van airconditioning- en ventilatiesystemen.

2.7. Elke opmerking op de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden dient onmiddellijk en schriftelijk aan de aannemer door de opdrachtgever te worden gemeld.

2.8 Er wordt een administratieve kost van €1250,00 aangerekend als de klant de ingeplande werken - binnen de 48 uren voor uitvoeringsmoment - toch nog wenst uit te stellen.

3. Facturatie

3.1. De normale betalingsvoorwaarden zijn: 30% voorschot bij bestelling, 70% na uitvoering van de werken. De uitgeschreven facturen zijn betaalbaar binnen 3 dagen na uitvoeringsdatum. Elk protest op facturen dient binnen de 7 dagen schriftelijk en per aangetekende post aan de aannemer kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de opdrachtgever.

3.2. Bij vertraging van betaling behoudt de aannemer zich het recht voor de verdere uitvoering der werken op te schorten. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op alle onbetaalde bedragen, vanaf factuurdatum, een intrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand. Daarenboven zal een bijkomende forfaitaire schadevergoeding wegens wanbetaling van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn. Een gelijkwaardige vergoeding zal worden voorzien als de aannemer in gebreke blijft.
3.3. ln afwijking van art. 1583 B.W. blijven alle door de aannemer geleverde goederen zijn eigendom tot volledige betaling, zelfs als zouden deze onroerend worden door bestemming of incorporatie.

3.4 Facturatiegegevens: Voor iedere wijziging van de gegevens door de klant, na het versturen van de factuur (hetzij naam, adres, btw percentage,…) zal er een administratieve kost van €75 worden aangerekend.

3.5 In geval van uitstel van de ingeplande werken, en dit op uitdrukkelijke vraag van de klant, zullen de productprijzen conform de markt geïndexeerd worden. Ook wordt er een administratieve kost van €75 aangerekend.

4. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.

4.1. ln geval de overeenkomst voorafgaandelijk aan de uitvoering éénzijdig door de opdrachtgever wordt verbroken, is hij aan de aannemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van het volledige aannemingsbedrag, behoudens het recht van de aannemer om de totale vergoeding van de bewezen schade in meer te vorderen.

4.2. lndien de werken reeds een aanvang hebben genomen, is de opdrachtgever niet meer gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De aannemer behoudt zich het recht voor om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst af te dwingen. lndien de overeenkomst alsnog vroegtijdig wordt beëindigd, zal steeds de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst verschuldigd zijn. Daarenboven is de aannemer tevens gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 15 %van het saldo van de aannemingssom, behoudens door de aannemer de effectief geleden schade in meer wordt aangetoond.

4.3. De aannemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de aannemingsovereenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te ontbinden lastens de opdrachtgever, dan wel een sluitende bankwaarborg te eisen voor het uitstaande saldo en voor de nog voorziene werkzaamheden in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of onvermogen in hoofde van de opdrachtgever. Ook in dat geval zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de reeds uitgevoerde werken en zal een bijkomende schadevergoeding van 15 % op het saldo van de totale aannemingssom verschuldigd zijn, behoudens de effectief geleden schade in meer door de aannemer wordt aangetoond.

5. Oplevering der werken

5.1. Bij de beëindiging der werken wordt door de aannemer een datum van oplevering vooropgesteld waarop er ter plaatse een schriftelijk proces-verbaal van oplevering der werken opgemaakt wordt met vermelding van eventuele gebreken of onvolkomenheden. Het proces-verbaal wordt zowel door de opdrachtgever als de aannemer ondertekend en houdt de aanvaarding en goedkeuring van de uitgevoerde werken in door de opdrachtgever. Vanaf het ogenblik der ondertekening wordt alle verhaal wegens zichtbare gebreken door de opdrachtgever uitgesloten. Bij afwezigheid van de opdrachtgever op de vooropgestelde datum van oplevering, wordt de opdrachtgever verondersteld geen bemerkingen of voorbehoud te hebben i.v.m. de uitgevoerde werken.
5.2. De ingebruikname van de werken op enige wijze, geheel of gedeeltelijk voor of zonder het opstellen van hogervernoemd proces-verbaal wordt onherroepelijk beschouwd als de voorbehoudloze aanvaarding en goedkeuring van de uitgevoerde werken.

5.3. Vanaf de dag van oplevering der werken (art. 5.1) dan wel de dag van ingebruikname (art. 5.2), start de periode van 10- jarige aansprakelijkheid van de aannemer volgens art. 1792 en art. 2270 van het B.W. Tevens geldt vanaf dat ogenblik ook de garantietermijn van 2 jaar op de door de aannemer geleverde producten (Wet 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen). M.b.t. de behandelde muren (behandeling tot op 1 m hoogte), wordt er door de aannemer een 30-jarige garantie tegen opstijgend vocht geboden. Bij drainagewerken geldt een garantieperiode van 20 jaar.

6. Aansprakelijkheden

6.1. Vanaf de aanvang der werken is de opdrachtgever met uitsluiting van de aannemer verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door omstandigheden buiten de bouwovereenkomst zoals o.a. storm, hagel, overstroming, brand, diefstal, vandalisme,...

6.2. De opdrachtgever draagt alle aansprakelijkheid opzichtens derden, inzonder tegenover de buren (art. 544 B.W.) voor schade die het gevolg is van de uitvoering der werken. De aannemer kan hier nooit ter vrijwaring worden ingeroepen.

6.3 Door de opdrachtgever wordt afstand van verhaal gedaan t.a.v. de aannemer voor zichzelf en zijn verzekeraar, in geval van uitkering na een schadegeval.

7. Geschillen: Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die tussen partijen op grond van deze overeenkomst of andere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn ontstaan, zullen de rechtbanken van de plaats waar de verbintenissen waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd, bevoegd zijn.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x